• Skater Shirt (L) white
  • Basic Pants (PCV) chrysanthemum